Kategorie

Regulamin sklepu

Strona głównaRegulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§1

[Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.tanieradio.com.
 2. Sklep internetowy jest prowadzony przez ONE House sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000455576, NIP: 5272691848, REGON: 146613100, kontakt@tanieradio.pl posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5250 zł.
 3. Wskazane poniżej terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 

Cena

cena brutto Usług podana na stronie internetowej Sklepu;

Formularz Konta

funkcjonalność Sklepu pozwalająca na założenie Konta;

Formularz Zamówienia

funkcjonalność Sklepu pozwalająca na złożenie Zamówienia poprzez wskazanie i dodanie Usług do elektronicznego koszyka, a także na wybór sposobu płatności;

Jednoosobowy Przedsiębiorca

Klient, będący osobą fizyczną, zawierający Umowę związaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającą dla niego charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Kampania

usługa polegająca na zakupie czasu antenowego w Stacjach Radiowych wskazanych w konkretnym Pakiecie w celu rozpowszechniania Spotu, na określonym terytorium danego województwa lub terytorium całego kraju; szczegóły każdej Kampanii dotyczące m.in.: Stacji Radiowych, w których będzie emitowany Spot, Siatka Emisji Spotów, orientacyjnego zasięgu terytorialnego Kampanii, określone są w opisie danego Pakietu;

Klient/Zamawiający

przedsiębiorca, czyli osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

Konto

funkcjonalność Sklepu, umożliwiająca Klientowi, po zalogowaniu się w Sklepie za pomocą indywidualnego loginu i hasła, dostęp do zasobów systemu informatycznego;

Pakiet

dostępny w Sklepie Internetowym zestaw usług w ramach Kampanii, który może zostać zamówiony przez Klienta, określający w szczególności: (i) Stacje Radiowe, w których będzie rozpowszechniany Spot, (ii) Siatkę Emisji Spotów, (iii) orientacyjny zasięg terytorialny Kampanii, (iv) czas trwania Kampanii;

Produkcja Spotu

usługa dostępna w Sklepie Internetowym polegająca na nagraniu spotu reklamowego;

Scenariusz

scenariusz Spotu OH opracowywany przez Usługodawcę na potrzeby produkcji Spotu OH;

Siatka Emisji Spotów

informacja wskazana w Pakiecie określająca rozkład emisji Spotu z uwzględnieniem liczby emisji i dni tygodnia oraz godzin emisji;

Sklep/Sklep Internetowy

sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę;

Spot

Spot OH lub Spot Klienta;

Spot Klienta

spot reklamowy przeznaczony do rozpowszechniania w ramach Kampanii zamówionej przez Klienta, który nie jest produkowany przez Usługodawcę, a jest dostarczany przez Klienta w ostatecznej formie do emisji;

Spot OH

spot reklamowy przeznaczony do rozpowszechniania w ramach Kampanii zamówionej przez Klienta, który jest produkowany przez Usługodawcę dla Klienta;

Stacje Radiowe

wskazane w Pakietach programy radiowe rozpowszechniane przez konkretnych nadawców;

Umowa

umowa świadczenia Usług objętych Zamówieniem, zawarta pomiędzy Klientem a Usługodawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;

Usługi

Kampania, Produkcja Spotu lub Wsparcie Kampanii Radiowej;

Usługodawca 

ONE House sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000455576, NIP: 5272691848, REGON: 146613100, kontakt@tanieradio.pl, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł;

Wsparcie Kampanii Radiowej

usługa dostępna w Sklepie Internetowym polegająca na świadczeniu przez Usługodawcę dodatkowych usług, które mogą polegać na świadczeniu usług związanych z prowadzeniem reklamowej kampanii w Internecie w oparciu o Google Ads, GDN, Merchant Center, Facebook lub Instagram itd.;

Zamówienie

prowadzące do zawarcia Umowy oświadczenie woli Klienta, określające Usługi który Klient chce zamówić, sposób zapłaty, oraz dane Klienta.

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, konta poczty internetowej oraz posiadanie przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 10 lub wyższej, Chrome w wersji 35 lub wyższej, Firefox w wersji 35 lub wyższej, Opera w wersji 33 lub wyższej albo Safari w wersji 8 lub wyższej. W przeglądarce internetowej powinna być włączona obsługa JavaScript i plików cookies.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w Sklepie, Usługodawca podejmie odpowiednie środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby postronne danych przesyłanych przez Internet.
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie może on dostarczać treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym jakiekolwiek prawa Usługodawcy lub osób trzecich.

 

§ 2

[usługi świadczone drogą elektroniczną]

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
 1. umożliwienie Klientowi założenia Konta oraz umożliwienie dostępu do tego Konta („Usługa Konta”);
 2. umożliwienie Klientom dodania Usług do elektronicznego koszyka oraz udostępnienie Formularza Zamówienia w celu zawarcia Umowy („Usługa Dotycząca Zamówień”).
 1. Wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 1, Usługodawca świadczy bezpłatnie.
 2. Klient ma jedynie obowiązek zapłacić Cenę za Usługi objęte Zamówieniem.
 3. Usługa Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient ma jednak możliwość zrezygnowania z niej w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Rezygnacja z tej usługi może nastąpić przez przesłanie Usługodawcy odpowiedniej informacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej poczty elektronicznej lub pisemnie. Po przesłaniu oświadczenia Usługodawca niezwłocznie usunie Konto danego Klienta.
 4. Usługa Dotycząca Zamówienie jest jednorazowa i ulega zakończeniu z momentem złożenia przez Klienta Zamówienia (kliknięcia przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty") albo opuszczenia przez niego strony z Formularzem Zamówienia bez złożenia Zamówienia. Przed złożeniem Zamówienia (kliknięciem przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty"), Klient ma prawo do zrezygnowania ze złożenia Zamówienia w dowolnym momencie.
 5. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia wymaga dokonania czynności, o których mowa w § 4 Regulaminu.
 6. Klient ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych elektronicznie, o których mowa w niniejszym paragrafie. Reklamacja może zostać złożona w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.
 7. Usługodawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

§ 3

[Konto]

 1. Założenie Konta wymaga:
 1. wypełnienia Formularza Konta poprzez podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, login, hasło, nazwa firmy, NIP;
 2. naciśnięcia przycisku potwierdzającego, że Klient zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i Polityki Prywatności;
 1. Klient może dobrowolnie podać dodatkowe dane takie jak nazwa firmy, NIP, adres firmy.
 2. Naciśnięcie przycisku, o którym mowa wyżej jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia Konta.
 3. Logowanie na Konto następuje przez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie i podanie wymaganych w nim danych tj. loginu i hasła Klienta oraz naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 
 4. Logując się na Konto Klient zostanie przekierowany do interfejsu Sklepu umożliwiającego korzystanie z funkcjonalności Konta.
 5. Za pośrednictwem Konta Klient:
 1. może składać Zamówienia;
 2. może przeglądać historię Zamówień;
 3. ma dostęp do ustawień, za pomocą których może zmienić swoje dane logowania (np. hasło).
 1. Klient upoważniony jest do posiadania jednego Konta. Klient zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego Konta. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy oraz nieprzekazywania osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do jego Konta.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zablokowania Klientowi możliwości korzystania z Konta w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu.

 

§ 4

[Zamówienia]

 1. Klient może przeglądać Usługi dostępne w Sklepie, a następnie je zamawiać po wypełnieniu Formularza Zamówienia i potwierdzeniu zawarcia Umowy.
 2. Usługodawca umożliwia Klientom dokonywanie zamówień Usług.
 3. Specyfikacja Usług i ich opisy są dostępne na stronie internetowej Sklepu. W przypadku Kampanii specyfikacja dotyczy poszczególnych Pakietów.
 4. W celu zawarcia Umowy Klient musi złożyć Zamówienie.
 5. Złożenie Zamówienia wymaga kolejno:
 1. wyboru Usługi przez dodanie jej do elektronicznego koszyka poprzez kliknięcie odpowiednich przycisków;
 2. wypełnienia aktywnych pól Formularza Zamówienia i podania wymaganych (obowiązkowych) danych albo zalogowania się na Konto;
 3. wyboru sposobu płatności spośród opcji dostępnych w Formularzu Zamówienia;
 4. zaznaczenia odpowiedniego pola pod Formularzem Zamówienia, poprzez które Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności i akceptuje ich postanowienia;
 5. potwierdzenia złożenia Zamówienia, które następuje poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 1. Kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty Ceny.
 2. Klient jest zobowiązany do podania w Formularzu Zamówienia danych prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością.
 3. Na mocy Umowy, Usługodawca zobowiązuje się zrealizować Usługi zgodnie z ich specyfikacją i opisem zawarty w Sklepie.
 4. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość rezygnacji z Zamówienia lub dokonywania w nim zmian np. wyboru innych Usług.
 5. Po dokonaniu przez Klienta zamówienia Usług, na adres poczty elektronicznej Klienta może zostać wysłana przez Usługodawcę wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia go do realizacji.
 6. Ceny Usług dostępnych w Sklepie określone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek VAT.
 7. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.
 8. Klient ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej Zamówienia lub Usług. Reklamacja może zostać złożona w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.
 9. Usługodawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

§ 5

[Spot OH]

 1. Klient może zamówić realizację Spotu OH.
 2. Spot OH będzie miał maksymalnie 30 sekund długości. Ostateczna długość Spotu OH zostanie ustalona w porozumieniu z Klientem.  
 3. Usługodawca zrealizuje Spot OH z zachowaniem zasad najwyższej staranności.
 4. Spot OH zostanie zrealizowany w terminie ustalonym przez Strony, w oparciu o informacje lub materiały otrzymane przez Usługodawcę od Klienta. Usługodawca wskaże Klientowi informacje lub materiały, których uzyskanie będzie potrzebne do prawidłowej realizacji Spotu OH.
 5. Usługodawca przygotuje propozycje Scenariusza i przekaże go Klientowi do odbioru.
 6. Klient zgłosi ewentualne poprawki do Scenariusza w ciągu 24 godzin od przekazania mu Scenariusza do odbioru.
 7. Brak zgłoszenia poprawek przez Klienta w terminie, o którym mowa wyżej, spowoduje, że Scenariusz będzie uważany za odebrany i przyjęty w całości, bez zastrzeżeń.
 8. Usługodawca, o ile będzie to możliwe, uwzględni poprawki zgłoszone przez Klienta i ponownie przedstawi Klientowi Scenariusz do odbioru. Postanowienia ustępu 5-8 stosuje się odpowiednio.
 9. Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia dwukrotnego zgłoszenia poprawek do Scenariusza (dwie rundy poprawek).
 10. Usługodawca zrealizuje Spot OH w oparciu o Scenariusz.
 11. Realizacja Spotu będzie polegała na:
 1. zleceniu nagrania tekstu lektorowi wybranemu z dostępnej bazy głosów;
 2. wyborze muzyki z bibliotek ścieżek dźwiękowych (bez możliwości skorzystania ze specjalnych efektów dźwiękowych).
  1. Usługodawca udostępni Zamawiającemu ostateczną wersję Spotu OH do odbioru.
  2. W terminie 2 dni od dnia przekazania mu Spotu OH do odbioru, Zamawiający zaakceptuje Spot OH lub zgłosi do niego zastrzeżenia. Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do Spotu OH wyłącznie w przypadku, gdy posiada on usterki polegające na tym, że:
 1. Spot OH nie ma właściwości ustalonych przez Strony, przy czym ustalenia te muszą mieć przynajmniej formę dokumentową;
 2. Spot OH posiada cechy, które zmniejszają jego wartość lub użyteczność ze względu na cel, jakim jest emisja w Stacjach Radiowych.
  1. Brak zgłoszenia zastrzeżeń przez Klienta w terminie, o którym mowa w ustępie powyżej powoduje, że Spot OH będzie uważany za odebrany i przyjęty w całości, bez zastrzeżeń.
  2. Usługodawca udziela Zamawiającemu licencji upoważniającego go do korzystania ze Spotu OH do chwili zakończenia Kampanii na polach eksploatacji: publiczne odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, odtworzenie.

 

§6

[Spot Klienta]

 1. Zamawiający może zamówić realizację Kampanii w oparciu o Spot Klienta.
 2. Zamawiający ma obowiązek dostarczyć Usługodawcy Spot Klienta przeznaczony do emisji w Stacjach Radiowych w terminie i formacie wskazanym przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść Spotu Klienta, w szczególności za zgodność Spotu Klienta z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (np. ustawą o radiofonii i telewizji).  
 4. Zamawiający oświadcza, że w momencie dostarczenia Spotu Klienta będą przysługiwać mu wszelkie prawa potrzebne do korzystania ze Spotu Klienta na potrzeby Kampanii.
 5. Zamawiający oświadcza, że Spot Klienta dostarczony Usługodawcy nie będzie naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dobrych obyczajów, a także praw innych podmiotów, w szczególności praw autorskich (osobistych i majątkowych), innych praw własności intelektualnej lub dóbr osobistych.

 

§7

[Kampania]

 1. W celu przeprowadzenia przez Usługodawcę Kampanii Klient zamawia określony Pakiet spośród tych dostępnych w Sklepie Internetowym.
 2. Kampania Reklamowa jest przeprowadzona przez Usługodawcę zgodnie z wybranym przez Zamawiającego Pakietem.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do zakupu czasu antenowego w Stacjach Radiowych wskazanych w wybranym przez Zamawiającego Pakietem, w zakresie umożliwiającym dokonanie emisji Spotu zgodnie z wybranym przez Zamawiającego Pakietem i zgodnie z wskazaną w opisie Pakietu Siatką Emisji Spotów.
 4. Klient nie może zgłosić żądania modyfikacji Siatką Emisji Spotów.
 5. Usługodawca dostarczy Stacjom Radiowym Spot w celu jego emisji.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Stacji Radiowych związane z emisją Spotu.

 

§8

[Wsparcie Kampanii Radiowej]

 1. Usługodawca może świadczyć na rzecz Klienta dodatkowe usługi, które mogą polegać na świadczeniu usług związanych z prowadzeniem kampanii w Internecie w oparciu na przykład o Google Ads, GDN, Merchant Center, Facebook lub Instagram.
 2. Warunki Wsparcia Kampanii Radiowej są wyceniane indywidualnie każdemu Klientowi.
 3. Klient może za pośrednictwem Sklepu złożyć zapytanie o wycenę Wsparcia Kampanii Radiowej.
 4. Dokonanie wyceny Wsparcia Kampanii Radiowej jest płatne.
 5. Po dokonaniu zapłaty Usługodawca przygotuje wycenę Wsparcia Kampanii Radiowej i przekaże ją Klientowi.
 6. Klient może nie zaakceptować wyceny Wsparcia Kampanii Radiowej. W takim przypadku Usługodawca nie będzie świadczył usługi Wsparcia Kampanii Radiowej.
 7. W przypadku gdy Klient zaakceptuje wycenę Wsparcia Kampanii Radiowej Usługodawca i Klient ustalą pozostałe warunki świadczenia usługi Wsparcia Kampanii Radiowej.

 

§9

 [raport poemisyjny]

 1. W terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończyła się Kampania, Usługodawca otrzymuje informacje dotyczące emisji od niezależnej firmy badawczej Kantar Media, zgodnie z falą badań oraz przyjętymi standardami rynkowymi. W terminie 14 dni od dnia otrzymania tych informacji Usługodawca przygotuje raport poemisyjny i dostarczy go Klientowi.
 2. W przypadku Stacji Radiowych nieobjętych monitoringiem Kantar Media, raport poemisyjny stanowić będzie wykaz emisji Spotu z poszczególnych dni Kampanii potwierdzony pieczątką i podpisem przedstawiciela Stacji Radiowej, w której emisje Spotu miały miejsce.

 

§10

[płatność]

 1. Klient za Zamówienie może zapłacić z góry przelewem.
 2. Szczegóły dotyczące płatności będą podane na w Sklepie Internetowym.
 3. Płatność jest realizowana poza Sklepem Internetowym.

 

§ 11

[prawo odstąpienia od Umowy]

 1. Jednoosobowy Przedsiębiorca ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. W tym celu Jednoosobowy Przedsiębiorca może przesłać oświadczenie o odstąpieniu pisemnie lub drogą elektroniczną. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby informacja dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od Umowy została wysłana przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru formularza nie jest obowiązkowe.
 3. W przypadku odstąpienia przez Jednoosobowego Przedsiębiorcę od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 4. Usługodawca niezwłocznie (nie później niż w terminie czternastu dni) od dnia otrzymania oświadczenia Jednoosobowego Przedsiębiorcy o odstąpieniu od Umowy, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 5. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Jednoosobowy Przedsiębiorca, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Świadczenie Usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy może rozpocząć się na wyraźne żądanie Jednoosobowego Przedsiębiorcy. W przypadku skorzystania przez Jednoosobowego Przedsiębiorcę z prawa odstąpienia od Umowy, po złożeniu oświadczenia, o którym mowa w zd. poprzednim, Jednoosobowy Przedsiębiorca zostanie obciążony kosztami zrealizowanej do tej pory części Usług. Koszty zostaną obliczone proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionego w umowie wynagrodzenia.
 7. Jeżeli Usługi zostaną wykonane w pełni za wyraźną zgodą Jednoosobowego Przedsiębiorcy, Jednoosobowy Przedsiębiorca po spełnieniu świadczenia utraci prawo do odstąpienia od Umowy.
 8. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje także m.in. odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 12

[dane osobowe]

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się̨ zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), a także zgodnie z Regulaminem i Polityką Prywatności.
 3. Usługodawca zapewnia ochronę̨ danych osobowych, które przetwarza. W szczególności Usługodawca stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne zapewniające ochronę̨ przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza on dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę̨ nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

 

§13

[zmiana Regulaminu]

 1. Usługodawca jest uprawniony do zmiany niniejszego regulaminu z powodów takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana danych podawanych w formularzach lub zmiana funkcjonalności Sklepu.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę – który każdorazowo nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia udostępnienia nowego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu.
 3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na prawa i obowiązki stron powstałe przed dokonaniem takiej zmiany, w szczególności w przypadku Umów zawartych za pośrednictwem Sklepu, zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 4. Każdy Klient posiadający Konto zostanie poinformowany o zmianach w Regulaminie. Zmiany Regulaminu wiążą Klienta, jeżeli nie wypowiedział on umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o zmianach. Wypowiedzenie może zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy. W przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie usunie Konto Klienta.

 

§14

[Postanowienia końcowe]

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Jednoosobowego Przedsiębiorcę z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu oraz w siedzibie Usługodawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny a w przypadku Jednoosobowych Przedsiębiorców także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów ze Usługodawcą jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy. Postanowienie to nie dotyczy Jednoosobowych Przedsiębiorców.

 

 

Załącznik:

 • Wzór formularza odstąpienia od Umowy

 

 

 

 

Wzór formularza odstąpienia od Umowy zawartej na odległość (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

_____________________

(miejscowość i data)

 

 

Dane Jednoosobowego Przedsiębiorcy:

Imię i Nazwisko: _____________________

Firma: _______________________

Adres: _________________

Adres e-mailowy: ____________________

Tel. kontaktowy: _____________________

Data zawarcia Umowy: _____________________

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 r. poz. 683) odstępuję od umowy zawartej w dniu _______________ dotyczącej _____________________________________________________.

 

W związku z powyższym wnoszę o: __________________________________.

                                                                                   

 

_____________________

(podpis)

 

 

Strona główna

Jak działamy?

Kompleksowo

Nie masz reklamy? skorzystaj z naszego doświadczenia. Chętnie napiszemy dla Ciebie scenariusz, dobierzemy muzykę i nagramy spot.

Natychmiast

Jesteśmy gotowi zawsze, gdy nas potrzebujesz. Na zlecenie, bez długoterminowych umów i abonamentów.

Znajdź nas na:

Obsługa projektu
Tanie Radio

Oddział Katowice

ul. Kościuszki 25/2

40-048 Katowice

tel: +48 734 463 690

tel: +48 882 764 888

tel: +48 696 712 763

 
 

ONE House Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 8

00-728 Warszawa

NIP: 5272691848


Regulamin

Polityka prywatności

Tanie Radio - Tania reklama radiowa już od 1950 zł - z nami to proste!
Strona główna Aktualności Dlaczego reklama w radio Przykładowe kampanie radiowe Współpracujemy z Zapytanie Kontakt